Voted best Gym in 2019
Established in 2003
z

Hr sports

hrehdot

vesijetin vuokrausehdot

Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralle antajaa ja vuokraajalla vuokralle ottajaa
Vesijetti ja aurinkolasku. HR Sports - SUP lauta ja välinevuokraus Iisalmii

vakuutus:

Vesijetissä on voimassa oleva vuokrausvakuutus. Mikäli vesijetille aiheutuu vahinkoa, jota ei korvata vesijetin vakuutuksesta tai joka on seurausta vesijetin viemisestä Suomen rajojen ulkopuolelle tai asiakkaan, hänen perheenjäsenensä, vieraansa tai muun sellaisen henkilön, jolle asiakas on vesijetin luovuttanut, tahallisuudesta, huolimattomuudesta tai varomattomuudesta, vesijetin käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, vesijetin käyttämisestä rikolliseen tarkoitukseen, kilpailutoimintaan tai muuhun sopimuksen vastaiseen toimintaan, vastaa asiakas vahingosta täysimääräisesti mukaan lukien vesijetin seisontapäiviltä aiheutuneesta vuokratulojen menetyksestä. Kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Korvaus seisontapäiviltä lasketaan samoin kuin korvaus siinä tapauksessa, että asiakas ei palauta vesijettiä sovittuna palautuspäivänä. Vuokraaja sitoutuu noudattamaan voimassaolevia lakeja ja asetuksia.

omavastuu:

Vuokraajan omavastuu on 1600 €.

vahingot:

Jos vesijetille tapahtuu vahinkoa, vuokraamo perii vahingon suuruisen korvauksen, joka on enintään omavastuun suuruinen summa. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vesijetille ja sen varusteille aiheutuneet vahingot sekä siihen liittyvät kadonneet osat ja varusteet.

Pienemmät vauriot tai puutteet, esimerkiksi:
  • Puuttuvat tai rikkoutuneet liivit tai avaimet: 150 € (sis. alv).
  • Puuttuvat kiinnitysköydet tai jousihaat/20 € (sis. alv).
  • Impelleri + työt 550 € (sis. alv)
  • Kulutusrengas + työt 200€ (sis. alv)
  • Samat ehdot koskevat traileria.

 

Luovutus vuokraajalle:

Kun vuokraaja vastaanottaa vesijetin, hänen on tarkastettava ja hyväksyttävä se. Olemassa olevista vesijetin vaurioista tai puutteista on luovutushetkellä laadittu kirjallinen luettelo, joka on vuokraajan hyväksymä ja allekirjoittama. Vesijetti luovutetaan vuokraajalle polttoainesäiliö täytenä. Vuokraaja maksaa itse tarvitsemansa polttoaineen. Polttoaineena on 98E.  

Luovutus vuokraamolle:

Vuokrausajan jälkeen molemmat osapuolet tarkastavat vesijetin kunnon ja jos vesijetti on vaurioitunut, vuokraaja on velvollinen korvaamaan ne tämän sopimuksen mukaisesti. Vesijetti palautetaan vuokraamolle polttoainesäiliö täytenä. Mikäli vesijetti palautetaan polttoainesäiliö vajaana, vuokraamo perii tankkausmaksua 3 €/litra. Mikäli luovutus vuokraamolle myöhästyy 30 min, odotusajasta laskutetaan 125 €/tunti (sis.alv).  

vuokran maksu:

Vuokra maksetaan kokonaisuudessaan ennen vuokra-ajan alkamista, ellei ole toisin sovittu.

Vuokrauksen peruutus:

Vuokraajalla on oikeus peruuttaa varaus, mikäli se tapahtuu aikaisemmin kuin 7 vuorokautta ennen sovittua vuokrausajankohtaa. Tällöin vuokraajalle palautetaan etukäteen maksettu summa kokonaan takaisin. Myöhemmin kuin 7 vuorokautta peruutettujen varausten maksuja ei palauteta tai vuokraamolle syntyy laskutusoikeus koko vuokra-ajan mukaisesti, ellei maksua ole suoritettu etukäteen.

Vuokraamon opastus:

Vuokraamo on velvollinen antamaan riittävän opastuksen ja ohjeet vesijetin käytöstä. Opastus tapahtuu samalla, kun vesijetti luovutetaan vuokraajalle.

Vesijetin käyttö:

Vuokraus sisältää oikeuden käyttää vesijettiä ja siihen kuuluvia varusteita. Polttoaineena on 98E. Vuokraaja vastaa siitä, että vesijetin kuljettajalla on riittävät tiedot ja taidot vuokrattavan vesijetin käsittelystä käytetyllä vesialueella, sekä siitä että kuljettaja käyttää avaimeen kytkettyä turvavaijeria (turvakatkaisija). Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vesijetistä yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan käyttäessään vesijettiä erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttäessään vesijettiä ottamaan huomioon muut vesillä liikkujat sekä noudattamaan voimassa olevia muita lakeja ja asetuksia. Vuokraaja vastaa siitä, että vesijetin kuljettaja ei ole alkoholin tai muun huumavan aineen vaikutuksen alaisena. Vesijetti on lukittava aina sen jäädessä hetkellisesti pysäköidyksi. Vuokraajalla ei ole oikeutta vuokrata vesijettiä edelleen kolmannelle henkilölle. Ajoneuvon vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokraamon kirjallista lupaa on kielletty. Vesijetillä ei saa osallistua kilpailuihin. Vuokraajan on ilmoitettava heti vuokraamolle vesijettiä koskevasta vahingosta, viasta, siinä ilmenneestä virheestä tai varkaudesta. Vuokraaja on velvollinen tekemään heti rikosilmoituksen varkaustapauksissa.

Erimielisyydet:

Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen tarkastavaksi, asian ratkaisee vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus. Jos vuokraaja on rekisteröitynyt yritys, kanne nostetaan aina vuokraamon kotipaikkakunnan alioikeudessa.

Paljun vuokrausehdot

Vuokra-aika:

Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan HINATTAVAN LAITTEEN eli kylpytynnyrin

luovutushetkellä ja kestää siihen saakka, kunnes vuokralainen on palauttanut sen vuokranantajalle.

Palautus vuokranantajalle sopimuksen mukaisen

vuokra-ajan päättyessä:

Laite on palautettava sovittuun paikkaan vuokrasopimuksessa sovitun vuokra-ajan päättyessä.

Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokranantajan kanssa. Sopimuksen

mukainen vuokra-aika päättyy, kun laite on palautettu vuokranantajan toimipisteeseen tai kun

vuokranantaja on saanut vuokralaisen ilmoituksen laitteen palautuksesta vuokranantajan hyväksymään

paikkaan.

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun

vuokra-ajan päättymistä.

Jos hinattavaa laitetta ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu

vuokranantajan kanssa, ilmoitetaan asia poliisille varkaustapauksena.

Jos vuokralainen laiminlyö tässä kappaleessa mainitut velvoitteet, on vuokranantajalla oikeus periä

kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokranantajalle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

Vuokrausmaksun ja pantin suoritus:

Vuokrausmaksu suoritetaan etukäteen varatulta vuokrausajalta. Mikäli vuokralaiseksi ilmoitettu henkilö tai

yhteisö ei suorita vuokraa, vuokrasopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokran, vahinkojen ja

ilkivallan maksamisesta.

Vakuutukset:

Vuokranantaja on vakuuttanut hinattavan laitteen vahinkovakuutuksella, jossa on sopimukseen merkitty

omavastuu 600€. Vuokralainen vastaa itse mahdollisista lisävakuutuksista. Vakuutus korvaa omavastuun

mukaisesti laitteelle mahdollisesti aiheutuvat kolari- ja varkausvahingot. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa

vuokraajan tai hänen seurueensa laitteelle aiheuttamia vaurioita. Näistä vaurioista vuokraaja on vastuussa

niiden täydestä arvosta.

Vakuutus ei korvaa väärinkäytöstä tai huolimattomuudesta aiheutuneita vahinkoja. Näistä vahingoista

vuokraaja on vastuussa niiden täydestä arvosta

Vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut:

Vuokrattua laitetta ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa.

Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata laitetta kolmannelle henkilölle.

Vuokralainen on velvollinen hoitamaan laitetta varusteineen huolellisesti niin, että ne ovat palautettaessa

samassa kunnossa kuin luovutushetkellä normaalia kulumista lukuun ottamatta.

Vuokralaisen on tarkistettava vuokrattava laite luovutushetkellä ja kirjattava yhdessä vuokranantajan

kanssa ylös mahdolliset puutteet tai viat. Mikäli puutteita tai vikoja ei ole kirjattu, on vuokralainen vastuussa

näistä vioista sikäli, kuin ne ovat olleet vuokralaisen havaittavissa tarkastushetkellä.

Mikäli laitteeseen tulee tekninen tai muu vika, on tästä ilmoitettava viipymättä vuokranantajalle.

Vuokralainen voi myös palauttaa laitteen vikatapauksessa välittömästi vuokranantajalle, jolloin

vuokrasopimus päättyy luovutushetkellä.

Vuokralainen on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:

● Korvaamaan laitteelle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot

● Korvaamaan hinattavasta laitteesta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet

● Suorittamaan itse aiheuttamiensa vahinkojen aiheuttamalta seisonta-ajalta kohtuullisen

vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua

vahinkopäivästä.

Normaalia kulumista ei kuitenkaan pidetä vahinkona.

Vuokralainen on vastuussa omavastuusta riippumatta seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä

aiheutuneita vahingoista kokonaisuudessaan:

● Ylikuormaus

● Ajaminen tyhjillä renkailla

● Lumivahingot, jos niistä on varoitettu merkillä

● Tupakanpolton, likaisten esineiden tai viiltojen aiheuttamat vahingot● Ajaminen hinattavan laitteen ulkomitat huomioiden liian ahtaissa paikoissa

● Ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen

● Ajaminen jään päällä tai veden peittämällä tiellä tai muulla alueella

● Vahingonteosta, jonka on aiheuttanut muu henkilö kuin vuokralainen tämän tieten

● Pakkasen kylpytynnyrin vesijärjestelmälle aiheuttamista vahingoista mikäli vahinko on

aiheutunut huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä

● Jos laitteelle tai vuokraajalle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokralaisen

tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, laitteen käyttämisestä alkoholin tai muun

huumaavan aineen vaikutuksen alaisena rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että

vuokralainen muutoin oleellisesti rikkoo sopimusehtoja.

Vuokralainen vapautuu korvausvelvollisuudesta, jos vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingoista

vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

Vuokralainen on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana sen käyttämisestä

aiheutuvat leiriytymis-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuorma-, sakko-, rike- ja muut maksut.

Rengasvaurion sattuessa vuokralainen on velvollinen korjauttamaan renkaan vuokranantajan lukuun

kuitenkin neuvottelemalla mahdollisuuksien mukaan tästä ensin vuokranantajan kanssa.

Vuokralaisen toimenpiteet virhe-, vahinko- ja

varkaustapauksissa:

Vuokralaisen on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle laitteessa ilmenneestä virheestä tai siihen

kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille.

Vuokranantajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokralaiselle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on

ryhdyttävä. Vuokralainen saa kuitenkin vuokranantajalle ilmoittamatta korjauttaa laitetta vuokranantajan

lukuun enintään 50,00€ arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokralaisen

on hankittava laitteen korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta

maksusta.

Liikennevahingon sattuessa vuokralainen on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen

vuokranantajalle. Syyllisyyden ollessa vähänkään epäselvä, on vuokralaisen ilmoitettava asiasta poliisille.

Ilmoitus poliisille tehdään aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingoissa vuokralaisen

on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokranantajalle poliisin antama todistus tehdystä

ilmoituksesta.

Jos vuokralainen laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokranantajalle siitä

syntyneestä vahingosta.

Vuokranantajan velvollisuudet:

Vuokranantaja vastaa, että vuokrattu hinattava laite on teknisesti luovutushetkellä siinä kunnossa, että sitä

voidaan käyttää sopimuksessa tarkoitettuun toimintaan. Mikäli laitteessa ilmenee vuokra-aikana tekninen

vika tai muu virhe, on vuokralaisella oikeus vaatia virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos laitteen

kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokralainen voi vaatia vuokrasopimuksen purkua.

Vuokranantaja ei vastaa laitteen rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingoista vuokralaiselle,

vuokralaisen omaisuudelle, liikennevälineille tai muille henkilöille kuin enintään vuokran määrään saakka.

Tämä koskee myös mikäli laite ei ole vuokra-ajan alkaessa teknisesti siinä kunnossa, että se voidaan

vuokrata asiakkaalle. Vuokralle antaja ei vastaa siitä välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka

rikkoutumisesta ja keskeytymisestä vuokralle ottajalle saattaa aiheutua.

Vuokraan sisältyvät asiat:

● Vahinkovakuutus vuokrasopimuksessa mainitulla omavastuulla

● Normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset

Sopimuksen purkaminen:

Jos vuokralainen purkaa sopimuksen aikaisemmin kuin 30 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja

velvollinen palauttamaan varausmaksun kokonaisuudessaan.

Jos vuokralainen purkaa sopimuksen aikaisemmin kuin 14 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja

velvollinen palauttamaan varausmaksun vähennettynä 50,00€:lla, joka menee sopimuksen purkamisesta

aiheutuneiden kulujen peittämiseen.

Jos vuokralainen purkaa sopimuksen aikaisemmin kuin 3 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja

velvollinen palauttamaan vuokran ja varausmaksun vähennettynä 100,00€:lla, joka menee sopimuksen

purkamisesta aiheutuneiden kulujen peittämiseen. Jos vuokralainen purkaa sopimuksen myöhemmin kuin 3

vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokralainen velvollinen suorittamaan sovitun vuokran

kokonaisuudessaan.

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan kuluessa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokralainen

rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta tai näitä vuokrausehtoja tai että vuokralainen ei vuokranantajan arvion

mukaan kykene käsittelemään laitetta asianmukaisesti. Jos hinattavan laitteen käyttö estyy tapahtuneen

vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokranantajan saatua ilmoituksen tapahtuneesta

vahingosta tai varkaudesta ottaen kuitenkin huomioon vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut pykälässä

olevat asiat. Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen, on vuokralainen velvollinen palauttamaan

laitteen viivytyksettä vuokranantajalle.

Riitaisuuksien ratkaiseminen:

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, vuokralainen voi saattaa asian

kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi,

kanne on nostettava vuokranantajan kotipaikan käräjäoikeudessa.